Wykorzystujemy cookies na rzecz lepszego Customer Experience. Więcej informacji znajdziesz w naszym Regulaminie.

SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

SALESmanago demo produktu na żywo

Środa, godzina 10:00

REJESTRACJA

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grzegórzecka 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 0000523346, REGON 122334666, NIP 6762447754.

Dane osobowe są przetwarzane są w celu: realizacji umów, wystawiania faktur, regulowania płatności, marketingu własnych produktów lub usług oraz w celu zawarcia umowy. Posiadasz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie Dane osobowe będą przetwarzane (w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twój dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f RODO.

Rejestracja

Wypełniając forrmularz kontaktowy, podajesz nam swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Informujemy, iż posiadasz prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Twoją szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w innym celu lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących:
  • występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy. Dane będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowane.

Dane z Twojego konta Google

Możemy również przetwarzać Twoje dane udostępnione nam poprzez Twoje konto Google w związku z wykorzystaniem usługi OAuth. Zakres przetwarzanych danych oraz czynności, jakie możemy podjąć, zależeć będzie od okoliczności. Zostaniesz jednak poinformowany o tym zakresie, kiedy poprosimy o dostęp do Twojego Konta Google.

Skargi, Zapytania, Wnioski

 1. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

 2. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

Czas przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane.

W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować na adres wskazany powyżej lub drogą elektroniczna na adres e-mail: success@salesmanago.com

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontrahenta, osoby reprezentującej kontrahenta oraz
osoby kontaktowej po stronie kontrahenta

Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować?

 1. 1. Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-532), ul. Grzegórzecka 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000523346 („ Spółka” ), jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) – Kontrahenta będącego osobą fizyczną, Osób Reprezentujących oraz Osób Kontaktowych.
 2. 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować pisemnie lud drogą elektroniczną na adresy Spółki wskazane w pkt 1 lub 3.
 3. 3. Informujemy, że powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem: piotr.uryga@salesmanago.com . Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. Definicje

 5. 4. Kontrahent – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, z którą Spółką nawiązuje współpracę biznesową.
 6. 5. Osoba Reprezentująca – – przedstawiciel lub pełnomocnik Kontrahenta, z którym Spółka zawarła umowę w celu realizacji współpracy ze Spółką.
 7. 6. Osoba Kontaktowa – każda osoba fizyczna, która kontaktuje się z pracownikami i przedstawicielami lub pełnomocnikami Spółki w celu nawiązania lub realizacji współpracy biznesowej, w szczególności osobą kontaktową może być pracownik Kontrahenta lub inna osoba wyznaczona przez Kontrahenta, lub działająca w jego imieniu.
 8. Od kogo dane zostały pozyskane?

 9. 7. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Reprezentującą, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, jako reprezentanta Kontrahenta, w ramach umowy lub umów łączących go ze Spółką (dalej: „Umowa”).
 10. 8. Jeśli jest Pani/Pan Osobą Kontaktową, dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub od Kontrahenta, w ramach realizacji współpracy ze Spółką.
 11. Zakres przetwarzanych danych

 12. 9. Zakres przetwarzanych danych obejmuje następujące kategorie:
  • a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP, miejsce pracy, zajmowane stanowisko),
  • b) dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres email),
  • c) inne dane przekazane przez Kontrahenta lub przekazane bezpośrednio przez Panią/Pana w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy.
 13. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 14. 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • a) zawarcie i wykonanie Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta będącego osobą fizyczną jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie takiego Kontrahenta, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • b) umożliwienie wykonania Umowy, w tym weryfikacji, czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu Kontrahenta – podstawą prawną przetwarzania danych Osoby Kontaktowej oraz Osoby Reprezentującej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • c) realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • d) zarządzanie relacjami z Kontrahentem – podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, Osoby Kontaktowej oraz Osoby Reprezentującej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • e) prowadzenia marketingu bezpośrednio produktów i usług Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, Osoby Kontaktowej oraz Osoby Reprezentującej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • f) badania satysfakcji Kontrahenta dot. produktów i usług Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, Osoby Kontaktowej oraz Osoby Reprezentującej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • g) zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/współpracowników Spółki lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • h) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
  • i) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – podstawą prawną przetwarzania danych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. f RODO);
  • j) celach wskazanych każdorazowo w treści klauzuli zgody o której wyrażenie może prosić Spółka – podstawą przetwarzania danych Kontrahenta będącego osobą fizyczną, Osoby Reprezentującej i Osoby Kontaktowej jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 15. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 16. 11. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w związku z zawarciem Umowy i jej wykonywaniem ich podanie jest dobrowolne, jednak bez ich podania brak jest możliwości zawarcia Umowy oraz podejmowania działań w związku z jej realizacją.
 17. 12. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 18. 13. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.
 19. 14. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji danego celu, jeżeli zgoda jest warunkiem realizacji tego celu.
 20. Komu dane osobowe będą przekazywane?

 21. 15. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki takie jak usługi księgowe i podatkowe, audytowe, operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, ubezpieczycielom, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo ze Spółką.
 22. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

 23. 16. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są lub mogą być przetwarzane.
 24. 17. W przypadku przetwarzania danych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa i okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.
 25. 18. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności przepisów prawa podatkowego i o rachunkowości).
 26. 19. W przypadku przetwarzania danych w celu zarządzania relacjami z Kontrahentem – dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania tej relacji.
 27. 20. W zakresie przetwarzania danych w celu prowadzenia przez Spółkę marketingu bezpośredniego, dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania relacji z Kontrahentem lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu.
 28. 21. W zakresie przetwarzania danych w innych celach niż ww. w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Spółki, dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji tych celów.
 29. 22. W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych w określonych celach – dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu zrealizowania celu objętego oświadczeniem o zgodzie.
 30. Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych?

 31. 23. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany).
 32. 24. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach realizowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec tychże interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.
 33. 25. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 34. 26. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.
 35. Gdzie można złożyć skargę dotycząca przetwarzania danych osobowych?

 36. 27. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy prawa, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.